Klub Szkoleniowy


Coaching osobisty  Coaching profesjonalny
 

Szkolenia psychologiczne

Trenując swoją osobowość, rozwijasz swój intelekt
i powiększasz swoje szanse życiowe!

Czy na co dzień z innymi, czy w profesjonalnej sytuacji z przełożonym, w rozmowie z  pracownikami, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji – prezentujesz  swoją osobowość.
Im lepiej znasz siebie, im bardziej jesteś świadomy zarówno swoich talentów jak i swoich słabości, im więcej nad nimi pracujesz, tym świadomiej i skuteczniej możesz działać.

W ofercie Be Better Club, którego zasadniczym celem  jest rozwój umiejętności  jego klientów nie może zabraknąć oferty wspierającej rozwój osobowości. Oferta Klubu Szkoleniowego towarzyszy klientom pragnącym osiągnąć możliwie wysoki poziom świadomości samych siebie.  
Dążenie to realizujemy poprzez prace nad rozwojem takich umiejętności, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału osobowości. Zasadniczo podnosimy poziom

 • świadomości własnych umiejętności i trudności,
 • świadomości swoich doświadczeń i ich znaczenia w życiu osobistym i profesjonalnym,
 • świadomości własnych wartości i ich odzwierciedlenia w naszej postawie,
 • umiejętności autorefleksji,
 • umiejętności formułowania i realizacji celów osobistych i zawodowych.


Poznawanie siebie jest nie mniej ciekawym procesem, niż uczenie się czegokolwiek innego. Równocześnie rozwój własnej osobowości jest tak samo wyzwaniem i zadaniem, jak nauka jako taka. Im większa wiedza, tym głębsza świadomość  tego, czego się nie wie, a czego odkrycie  wzbogaca i otwiera nowe  możliwości!


Dla  kogo?

Nasza oferta skierowana jest zarówno do  osób indywidualnych, jak i grup, do każdego, kto pragnie  poznać, pogłębić i rozwinąć swoje możliwości.
W jaki  sposób realizujemy naszą ofertę?
Be Better Club powstał jako klub językowy, który w procesie nauczania stwarza atmosferę możliwie zbliżoną do realnego życia, a zatem oferty klubu szkoleniowego są zasadniczo realizowane w języku niemieckim lub angielskim,  zgodnie z  mottem: Pay one get two!  
Ale w zależności od charakteru, potrzeb i umiejętności klientów,  również w języku polskim.

Aktualna oferta

 • Pokonywanie sytuacji kryzysowych
 • Coaching profesjonalny w grupie
 • Coaching osobisty w grupie
 • Diament  własnych  wartości
powrót


Coaching profesjonalny

Dla kogo?
Dla osób, aktywnych   zawodowo i pragnących  przeanalizować je pod kierunkiem profesjonalnego doradcy, w gronie innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji, rożne zagadnienia związane z ich pracą i środowiskiem zawodowym. Warunkiem uczestnictwa jest gotowość współpracy w grupie i dyskrecji w zależności od potrzeb i sytuacji.

Co nas interesuje?

W centrum uwagi może być  każdy temat, który dotyczy sytuacji  zawodowych i jest dla danej osoby ważny, jak  np.:

 • refleksja osobistych  celów i możliwości zawodowych,
 • refleksja konkretnych umiejętności i trudności,
 • refleksja osobistej pozycji np. w teamie lub w firmie,
 • refleksja konkretnych konfliktów np. z pracownikami lub z przełożonymi, w teamie,
 • refleksja stylu komunikacji,
 • refleksja sposobu postrzegania innych,
 • refleksja obrazu siebie i obrazu innych o mnie,
 • refleksja prezentacji siebie,
 • refleksja pozyskiwania innych dla swoich celów,
 • refleksja umiejętności tworzenia Network,
 • i wiele innych tematów.  


W jakim   celu?

Celem jest rozwój umiejętności analizy kompleksowych sytuacji, tak, aby podnieść umiejętności rozróżnienia pomiędzy czynnikami osobistymi, a dynamicznymi wynikającymi z charakteru organizacji lub jej członków, jak i czynnikami związanymi ze strukturą i strategią danej organizacji. Rozpoznanie tych czynników  jest podstawą opracowania skutecznej strategii lub skutecznego rozwiązania  własnej sytuacji.
W jaki sposób:
W maksymalnie 16-to osobowej grupie każdy z członków może przedstawić temat, który dla niego jest istotny. Oczywiście ilość możliwych do opracowania tematów jest ograniczona. Zasadniczo osoba przedstawiająca swój problem korzysta z sesji szczególnie intensywnie, ze względu na jej zaangażowanie emocjonalne i realną potrzebę. Jednakże sytuacje rozważane mają z reguły charakter uniwersalny i dają zawsze możliwość nauczenia się czegoś o sposobie funkcjonowania organizacji i o sobie samym.
Proces analizy w grupie jest tak organizowany, że każdy ma możliwość aktywnego udziału. Osobiste doświadczenie z otwartymi i ciekawymi ludźmi pogłębia wiedzę i umiejętności, daje zadowolenie i  podnosi poczucie niezależności.

powrót

Osobisty coaching

Dla kogo?

Dla tych osób, które zainteresowane są rozważaniem pewnych zagadnień dotyczących ich życia prywatnego, poszukują okazji wymiany doświadczeń w gronie innych otwartych ludzi pod kierunkiem psychoanalityka. Warunkiem uczestnictwa jest gotowość współpracy w grupie i zachowanie dyskrecji w zależności od potrzeb i sytuacji.

Co nas interesuje?

Rozważane może być wszystko, co ma znaczenie dla danej osoby. W centrum uwagi może znaleźć się   każdy temat, który dotyczy zagadnień życia osobistego lub sytuacji  rodzinnej czy  partnerskiej, i jest ważny dla danej osoby, jak  np.:

 • refleksja aspektów własnej osobowości,
 • refleksja swoich celów życiowych,
 • refleksja sytuacji konfliktowych w partnerstwie lub rodzinie,
 • refleksja różnych stylów komunikacji w rodzinie lub partnerstwie,
 • refleksja znaczenia osobistych doświadczeń w sposobie postrzegania,
 • refleksja dotycząca połączenia celów osobistych z celami zawodowymi; Life-work-balance,
 • tematy dotyczące zagadnień wychowawczych,
 • refleksja sposobu postrzegania siebie i innych,
 • refleksja obrazu siebie i obrazu innych o mnie,
 • refleksja sposobu  prezentacji siebie w grupie takiej jak rodzina…,
 • refleksja pozyskiwania innych dla swoich celów,
 • i wiele innych tematów.  

W jakim celu?

Ponieważ poziom świadomości siebie, podnosi poczucie niezależności i zadowolenia z siebie, wzrasta w ten sposób również otwartość na własne ograniczenia i chęć pracy nad nimi. A zatem szansa własnego rozwoju! Wgląd w siebie podnosi równocześnie umiejętności empatii, co ułatwia współżycie z innymi. Celem naszym jest rozwój wszelkich umiejętności koniecznych do skuteczniejszego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.  
Wychodzimy z założenia, że nie brak trudności życiowych, lecz umiejętność radzenia sobie z nimi decyduje o poczuciu szczęścia!  Pragniemy podnieść szanse na jego odczuwanie!  

W jaki sposób:

W maksymalnie 16-to osobowej grupie każdy może przedstawić temat, który dla niego jest istotny. Oczywiście ilość możliwych do opracowania tematów jest ograniczona. Zasadniczo osoba przedstawiająca swój problem korzysta z sesji szczególnie intensywnie, ze względu na jej zaangażowanie emocjonalne i realną potrzebę. Jednakże sytuacje rozważane mają z reguły charakter uniwersalny i dają zawsze możliwość nauczenia sie czegoś o sobie i innych.
Proces  analizy w grupie jest tak organizowany, że każdy ma możliwość aktywnego udziału. Osobiste doświadczenie z otwartymi i ciekawymi ludźmi pogłębia wiedzę i umiejętności, daje zadowolenie i  podnosi poczucie niezależności.

powrót